Bireysel Üyelik Sözleşmesi

TARAFLAR
Madde 1 :

İşbu kurumsal kullanıcı sözleşmesi (bundan sonra kısaca “sözleşme” olarak anılacaktır) www.tarimmarket.com.tr adresinde bulunan sitede Platform Reklamcılık, Medya ve İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından (bundan sonra “site/platform veya Platform A.Ş.” olarak anılacaktır) sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan sair düzenlemeler, tüm politika ve kurallar bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak sözleşmenin eklerini oluşturmaktadır.
Madde 2 :
İşbu sözleşme .........Kullanıcı Adı Soyadı.............şirketi (Bundan sonra bu sözleşmede “Üye” olarak anılacaktır) ile Fener Kalamış Caddesi No:12 Atlas Apt. K.6 D.11-12 Kızıltoprak/İstanbul adresinde yerleşik Platform Reklamcılık, Medya ve İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında yapılmaktadır.

KAPSAM
Madde 3 :

Bu sözleşme, Platform A.Ş. tarafından hazırlanan www.tarimmarket.com.tr sitesi ile, sunulan kategorilerde kişilere ürün veya hizmetlerini satmak/kiralamak ve benzeri hizmetlerde ilan vermek veya satın almak için, verilen ilanları inceleme olanağı sunan sanal pazar yeri kurallarını kapsamaktadır. Platform A.Ş., sitede sergilenen ürün ya da hizmetlerin sahibi ya da satıcısı değildir. Bu nedenle platform, satışa sunulan ürünlerin veya hizmetlerin doğruluğu, Türk mevzuatına uygun olup olmadığı veya kalitesi konusunda herhangi bir beyanda ya da taahütte bulunmamaktadır. Bu gibi beyan veya taahhütler ilanı veren kişinin sorumluluğundadır. Kullanıcılara satışla ilgili içerikleri site içerisindeki kurallar çerçevesinde oluşturmak suretiyle ürün veya hizmetlerini satışa sunabilecekleri diğer kullanıcıların ise sitedeki kategorilere göre arama yapıp ihtiyaçları olan sergilenen ürün/hizmetlere ve bu ürün/hizmetleri sergileyenlere ulaşabilecekleri bir platform sunulmaktadır.

KURULMASI
Madde 4 :

Site üyeliği, üyenin gerekli bilgilerini üyelik sayfasına girmesi ve site üyeliğini aktive etmesi ile başlar.

VERİLEN HİZMETLER VE KULLANIM ŞARTLARI
Madde 5 :

A-) Satıcılar, satışla/kiralamayla ilgili içerikleri sitede bulunan kurallar çerçevesinde oluşturmak suretiyle ürün veya hizmetlerini satışa/kiralamaya sunabilirler. Diğer kullanıcıların ise sitedeki kategorilere göre arama yapıp ihtiyaçları olan sergilenmiş ürün/hizmetlere ve bu ürün/hizmetleri sergileyenlere ulaşabilecekleri platform sağlar.
B-) Alıcı ve satıcılar site altyapısını kullanarak ürün/hizmetin satış/kiralama fiyatı, teslim şartları, ödeme koşulları v.b. koşullar üzerinde anlaşabilirler. Site bu anlamda iki taraf arasında sadece iletişim hizmeti sağlar. Site hiç bir şekilde aracılık , arabuluculuk vs hizmetleri vermez.

YASAKLAR VE ZORUNLULUKLAR
Madde 6:

Platformun sunduğu hizmetleri kullanırken aşağıda sayılanların yapılması/yapılmaması işbu sözleşme ve eklerine açık aykırılık olarak kabul edilir.
1- Verilen ilanın ilgili ürün/hizmet kategorisinde sunulmaması veya yanlış kategoride sunulması,
2- Verilen ilan ve içeriğinde hukuka aykırı işlemlerin yapılması ve 3. kişilerin haklarını ihlal edici davranışlarda bulunulması,
3- Sahte ya da satış hakkı 3. kişilere ait telif /marka gibi fikri ve sınai mülkiyet vb. hakların ihlal edilmesi,
4- Kullanıcının hukuki işlem yapma ehliyetinin bulunmaması (18 yaşından küçüklük, kısıtlılık, iflas ve konkordato gibi) veya daha önceden üyelikten men edildiği halde yine platformun hizmetlerinden faydalanmaya çalışılması,
5- İlanı verilen hizmetin/ürünün alıcısına teslim edilmemesi ya da teslim alınan hizmet/ürün bedelinin ödenmemesi,
6- Fiyatları manipüle etmeye yönelik eylemlerde bulunmak,
7- Diğer kullanıcıların ilanlarına manülipile ya da müdehale edilmesi,
8- Aldatıcı, kasıtlı eksik ya da yanlış bilgi içeren ilanlar verilmesi,
9- Platform A.Ş.' nin yazılı onayı olmaksızın kullanıcı hesabının 3. kişilere devredilmesi,
10- Platform kullanılarak ya da kullanılmadan talep edilmeyen toplu elektronik iletişim metotlarının kullanılması (Spam vb.),
11- Virüs,trojan veya benzeri yazılımların dağıtımının veya yayılmasının sağlanması,
12- Platformun altyapısının bozulmasına, verilerinin kopyalanmasına, çoğaltılmasına ya da yok etmeye çalışılmasına,
13- Platforma otomatik ya da robot/bot ile giriş yapılması. Bu yolla, bu maddenin bentlerinde sayılı olan ya da olmayan herhangi bir eylemin yapılmaya çalışılması,
14- Platformun fikri sınai mülkiyete konu parçalarının yeniden satışı, paylaşımı, çoğaltılması ya da dağıltılmasıyla veya bu parçaların işlenerek üzerinde çalışmalar yapılması,
15- Çalıntı, kaçak vb. malların ya da araçların site aracılığıyla satılmaya/kiralanmaya çalışılması,
16- Sitede kullanılan kredi kartı bilgilerinin kullanıcaya ait olduğunu ve bu bilgilerin doğruluğu taahüdünün ihlal edilmesi,
17- Siteye üye olunurken bildirilen kişisel bilgilerin doğruluğunun ihlal eidlmesi (Örneğin; kimlik bilgileri ya da firma bilgilerinin yanlış girilmesi),
18- Eğer kullanıcı tüzel kişi ise sözleşmeyi imzalayan kişinin tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkisinin olmaması,

İLAN VERME KOŞULLARI
Madde 7 :

1- İlanı verilen ürün/hizmetin, belirtilen özelliklere uygun ve ayıpsız olarak, zamanında teslim/ifa edilmesi zorunludur,
2- Verilen ilan, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Satışlarla İlgili Yönetmelik dahil tüm yasal mevzuata uygun olmalıdır,
3- İlanı veren kişinin ilanı verilen ürün/hizmeti alıp satmaya/kiralamaya yetkili olduğuna, satılan/kiralanan ürün/hizmetin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu taahhüt eder. Satışı izne tabi olan ürünlerde, izin belgesine sahip olunduğunu da taahhüt eder,
4- İlanı verilen ürün/hizmetin fatura, garanti belgesi vb. belgeleriyle, gümrük vergileri dahil her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini taahhüt eder,
5- Ürün/hizmetlere ilişkin marka, logo ve diğer benzeri içerikleri kullanmaya hakkı olduğunu taaahüt eder,
6- Ürün/hizmetlere ilişkin marka, logo ve diğer benzeri içerikleri Fikri Sınai Eserler Kanunu (FSEK) ve ilgili mevzuat gereğince işleme, çoğaltma, yayma, işaret ve ses/görüntü nakline yarayan mecrada yayınlamak, çoğaltmak suretiyle umuma yaymak, internet dahil, mobil cihazlarda /ortamlarda işbu sözleşmenin imzalandığı tarihde bilinen ya da sonradan geliştirilecek teknolojilerde umuma iletme, 3. kişilerin erişimine sunma haklarının olduğunu taahhüt eder,
7-Yasal mevzuata uygun davranılacağını taahhüt eder (Tüketicinin korunması hakkındaki kanun ve ilgili mevzuata, gümrük mevzuatı vb),
8- Ürün/hizmetin fatura, garanti belgesi, yasal mevzuat (Örn: Tüketicinin korunması hakkındaki kanun) tarafından verilmesi zorunlu tutulan belgeleri vermekle yükümlü olduğunu taahhüt eder,
9- İşbu sitede yapılması vaad edilen bir işin, üçüncü şahsa yaptırılması halinde işbu kişi ile birlikte müteselsilen sorumlu olacağını taahhüt eder,
10- Satış/Kiralanması yapılan ürünün niteliklerinde değişiklik yapıldıysa, bu değişiklikleri ayrıntılı olarak belirtmeyi taahhüt eder. Bu değişikliklerin eksik ya da hiç belirtilmediği durumlarda kötü niyetli olarak davrandığı ve yasal sorumluluğun tamamından sorumlu tutularak üyeliğinin derhal sonlandırılacağını baştan kabul eder.

İLAN VERME KURALLARI
Madde 8:

ilan veren, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ve site içerisinde de yer alan listeleme kurallarına uyacağını kabul taahhüt eder.

ÜCRETLER
Madde 9:

Platforma ait üyelik bedelleri sitede yayınlanmaktadır. Platform A.Ş. ücretlendirme politikasında yapacağı değişiklikleri 7-30 gün öncesinde sitede yapacağı duyurular, göndereceği elektronik postalar veya SMS vb. iletişim kanalları ile bildirebilir. Söz konusu fiyat değişikliğini kabul etmeyen kullanıcıların sözleşmeleri sözleşme bitiminde tazminatsız ve cezasız olarak sonlandırılır.

FİKRİ MÜLKİYET
Madde 10:

Sitenin tasarımında kullanılan her türlü imge, imaj, logo ve sitenin kod altyapısı da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın sitede yer alan tüm içerik Platform A.Ş.' ne aittir. Kullanıcılar Platform A.Ş. ' ne ait olan fikri mülkiyet haklarına tabi eserleri kullanamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş olan çalışmaları yapamaz.
PLATFOR A.Ş.' nin HAKLARI
Madde 11:
1- Kullanıcılar, verilen ilanlardan kaynaklı veya verilen ilan akabinde gerçekleşecek hukuki işlemlerle ilgili olarak Platform A.Ş.' ne yöneltilebilecek herhangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada Platform A.Ş.' nin sorumlu olmadığını kabul ettiği gibi, Platform A.Ş.' nin talep edeceği gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede vermeyi taahhüt eder. Kullanıcılar aksi taktirde Platform A.Ş. aleyhine doğabilecek her türlü maddi manevi zararı tazmin etmekle yükümlüdür.
2- İşbu sözleşmede ve eklerinde belirtilen yasaklı ürünleri ya da ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri içeren ilanların tesbiti halinde Platform A.Ş. kullanıcının üyeliğini askıya alınabilir ya da gerek görülürse iptal edebilir.
3- Platform A.Ş. marka ya da fikri mülkiyet haklarının ihlallerinde bu hakları ihlal edilen kişilerin başvurusunda ya da hak sahipliğini koruyan kuruluşlar aracığıyla yapılan başvuruları inceler ve bu inceleme sonucunda kullanıcının üyeliğini askıya alınabilir ya da gerek görülürse iptal edilebilir.
4- Platform A.Ş. üçüncü kişilerden uyarı, şikayet gelmesi veya herhangi hukuka yada işbu sözleşmeye aykırılık tesbit edilmesi halinde ilgili ilan ya da içeriklerin siteden kaldırma hakkına sahiptir. Platformun A.Ş.' nin söz konusu ürün/hizmetin siteden kaldırılması yada içeriğinin kaldırılması nedeniyle kullanıcıya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü yoktur.
5- Site, kullanıcılar arasında geçen iletişimi ve bunun içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az 3 yıl boyunca tutabileceğini, saklayabileceğini ve ilgili yasal yetkililere verebilme hakkını saklı tutar.

FESİH
Madde 12:

Taraflardan herbiri işbu sözleşme ve devamı olan eklerini karşılıklı olarak feshedebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçlarını karşılıklı olarak ifa etmekle yükümlüdürler. Kullanıcı tek taraflı olarak sözleşmesini feshettiğinde Platform A.Ş.' nin uğradığı ya da uğrayabileceği tüm zarar ziyandan sorumlu ve bunlardan doğacak tazminat/cezaları ödemekle yükümlüdür. Platform A.Ş. tek taraflı olarak kullanıcının sözleşmesini fesh ettiğinde, kullanıcı herhangi bir zarar ziyana dayanarak tazminat/ceza v.b. hakları talep edemez.

SORUMLULUKLAR
Madde 13:

Kullanıcının işbu sözleşmeye aykırı eylem ve işlemlerinden dolayı Platform A.Ş.' nin çalışanları ve yöneticileriyle birlikte diğer kullanıcılar ve 3. şahısların uğrayacağı maddi manevi, doğrudan ya da dolaylı zararları ve bunun sonucunda yapacağı masrafları (Avukatlık ücreti, mahkeme masrafı, tazminat, idari para yada verilen diğer para cezaları v.b.) hiçbir mahkeme kararına gerek kalmaksızın Platform A.Ş.' nin ilk yazılı talebini takip eden 7 (Yedi) gün içerisinde tüm ferileriyle nakden ve defaten ödemeyi gayrikabili rücü olarak kabul eder.

GENEL HÜKÜMLER
Madde 14:

1- Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme gereğince üstlendiği bir yükümlülüğü mücbir sebep nedeniyle yerine getiremez veya geciktirir ise diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülemeyen önlenemeyen olaylardır. Örneğin sayılanlarla sınırlı kalmamak kaydı ile hükümetin kısıtlamaları ve idari kararları, savaş, halk ayaklanması, ambargo, hükümet veya bağlı kurumun uygulamaları, internet hızının düşmesi veya kesilmesi, doğal afet, fırtına, yangın, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırılar, grev veya lokavt v.b. haller mücbir sebep sayılır.
2- Platform A.Ş.' nin yapacağı devirler hariç olmak üzere, diğer taraf veya taraflar işbu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini Platform A.Ş.' nin onayı olmadan kiralayamaz/devredemezler.
3- Platform A.Ş.' nin yapacağı tüm bildirimler, öncelikle tarimmarket.com.tr internet sitesinde devamında elektronik ortamda, sisteme kullanıcı tarafından girilmiş olan e-posta adresine ya da Platform A.Ş.' nin uygun gördüğü durumlarda fiziksel adsrese yapılacaktır.
4- Yasa gereğince kullanıcılar siteye üye olurken telefon, çağrı merkezi, sms, e-mail, otomatik arama makineleri gibi araçlarla yapılacak duyurular, kampanyalar ve anketlerle ilgili iletişim çalışmalarından haberdar olup olmamayı ilişkin tercihlerini belirlerler. Kullanıcılar üye kaydını tamamladıktan sonra kullanıcı kayıt bilgileri sayfasındaki bu ve diğer bilgilerini her zaman ve ücretsiz olarak kendilerine gönderilen elektronik ticari iletilerini durudurabilir veya tercih ettiği kanalları değiştirebilir.
5- Kullanıcılar, işbu sözleşmeyi kabul etmekle Platform A.Ş.'nin kullanıcılara ilişkin bilgilerini, kişisel verileri de dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı kalmaksızın gizlilik politikasındaki düzenlemelere uygun olarak kullanabileceğini ve 3. kişilere aktarabileceğini kabul ederler.
6- Platform A.Ş. sitede yer alan politikaları ve kuralları dönem dönem değiştirebilir ve bu değişiklikler sitede yayınlandıkları tarihten itibaren geçerli olur.
7- İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki ihtilafların çözümünde Türk hukuku uygulanır. Yine taraflar işbu sözleşmenin yorumu yada uygulanmasından çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde İstanbul Anadolu Yakası Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
8- Taraflar bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtların, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faksların ve e-maillerin geçerli, bağlayıcı delil oluşturacağını kabul ederler.
9- Herhangi bir mahkeme veya yetkili bir makam ya da tarafların belirlediği bir kişi işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünü tamamen veya kısmen geçersiz yada yürütülemez olduğuna karar verirse, bu sözleşmenin diğer hükümleri ve geçersizliği hükmolunan maddenin geri kalan bölümlerinin geçerliliğini etkilemez.
10- Platform A.Ş. bu sözleşme kapsamında olsun ya da olmasın haklarından herhangi birini kullanmaması yada sonradan kullanması bu haktan feragat ettiği anlamına gelmez.
11- Bu sözleşmede yer alan hiçbir unsur taraflar arasında temsilcilik, acente, ortaklık veya hukukumuzda yer alan ortaklık ya da ortak girişim olarak yorumlanmayacaktır.
12- Platform A.Ş. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık etmediğinden ve yine Elektronik Ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun kapsamında aracı değildir. Platform A.Ş. sadece ilan hizmeti verdiğinden dolayı kullanıcıların verdiği ilanların içeriklerini kontrol etmeye, bu içerikleri veya içeriğe konu olan mal/hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. Kullanıcılar bunu bu şekilde kabul, beyan ve taahhüt ederler.

SÜRE
Madde 15:

İşbu sözleşme 1(Bir) yıl geçerli olup sözleşme bitiş tarihinde mevcut maddelerde herhangi bir değişiklik olmaması durumunda bireysel kullanıcının onayına gerek olmaksızın 1 (Bir) yıl daha uzar. Eğer işbu sözleşmede Platform A.Ş. tarafından bir değişiklik yapılmış ise bireysel kullanıcı işbu değişiklikleri kabul etmiş sayılır ve sözleşme uzar.

EKLER
Madde 16:

Kullanıcılar sitede yayınlanan kurallar ve politikaların işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olduğunu kabul ederler. Kullanıcılar sitede yeralan ve aşağıda başlıkları yer alan bölümleri de okuyup anladıklarını kabul ederler.
Bu sözleşmenin eki sayılan ve sitede yer alan eklerin başlıkları şöyledir,
1-Yasaklı Ürünler
2-İlan verme Kuralları
3-Kullanıcı profilindeki değişiklik yapma kuralları
4-Marka ve logo kullanım kuralları
5-Alıcı için tavsiye ve uyarılar
6-Satıcı için tavsiye ve uyarılar